استفاده از آمار و اطلاعات و نقش آن به عنوان یک پیش‌نیاز در همه تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور بر کسی پوشیده نیست. اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه‌ریزی، اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط‌‌ مشیِ‌ها، هدایت امور

اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است که بسیاری از کارشناسان، اطلاعات آماری را زیربنای برنامه‌ریزی‌هابه شمار می‌آورند و ایجاد یک نظام کارامد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه‌ریزی‌ها قلمدادمی‌کنندسلامت از جمله نیازهای اساسی انسان است و تأمین این نیاز از مهمترین وظایف دولتهاست. نظام سلامت به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی جامعه به دلیل پیچیدگی و مسایل خاص خود در معرض بیشترین تحولات می باشد این در حالی است که منابع ملی اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان رو به کاهش بوده که این امر مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح در حوزه بیمه سلامت است.این مجموعه جهت اطلاع رسانی به کارشناسان بخش بیمه سلامت و با هدف ارزیابی آمار و اطلاعات حوزه بیمه سلامت تهیه و تدوین شده است.


دادهتحلیل شاخص های اماری