دکتر کاظم میکاییلی مدیرکل دفتر بیمه های سلامت    64492609
       
 خانم محمدرضا معاون مدیرکل دفتر بیمه های سلامت   64492838
       
 خانم شهسواری رییس گروه شاخص بیمه های درمان  64492911


 
خانم پوردهقان کارشناس مسول تعرفه درمانی              64492836
       
خانم رستمی رییس گروه تعهدات پوشش درمان           64492911   
       
 خانم شکری رییس گروه خرید راهبردی                     64492911
       
خانم عزتی کارشناس نظارت امور بیمه ای                   64492836
 
      
خانم دبیری کارشناس بیمه ای                                 64492838